Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja, przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół w Branicach został powołany Uchwałą Nr XIX/235/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 maja 2008r.  w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz Zespołu Szkół w Branicach, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt 1, art. 58 ust 1 i 6 oraz art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art.21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 249, poz.2104 zpóźn. zm.) oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.z 2001 r. nr142, poz. 1590 z późn. zm)

Przedmiot działalności: Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. Nr 67, poz. 329
z 1996 r. z późn. zm.)

ZADANIA SZKOŁY

Zespół Szkół w Branicach jest szkołą publiczną, która:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przeprowadza rekrutację uczniów / słuchaczy w oparciu o zasadę   powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje:

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, w przypadku liceum profilowanego – również podstawę programową kształcenia w profilach kształcenia a w przypadku kształcenia zawodowego również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,

b) ramowy plan nauczania;

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania
    uczniów/słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;

6) szkoła wydaje:

· świadectwa promocyjne

· świadectwa ukończenia szkoły policealnej

 

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Branicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Benedykt Pospiszyl
Data wytworzenia: 2011-03-03

 

Wersja XML